Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2016 10 phút đọc

Chi phí lãi vay đối với các khoản lãi vay nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ bản được doanh nghiệp thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh có được đưa vào chi phí tính thuế trong kỳ hay được xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản được xác định như sau

Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản

Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản
Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản

Tại khoản 2.18 và khoản 2.31 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: '

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điểu lệ (đồi với doanh nghiệp tư nhân là chủ vốn đâu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiên độ góp vốn ghi trong điêu lệ của doanh nghiệp kê cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiên vay trong quá trình đâu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giả trị công trình đâu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiên vay đê đâu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tỉnh vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...

2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cô định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên đế duy trì hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng đê hình thành tài sản cô định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tỉnh vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiên vay thì khoản chi này được tỉnh vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiên gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiên gửi, sau khi bù trừ phân chênh lệch còn lại ghi giảm giả trị đầu tư. ”

Như vậy Chi phí lãi vay của hoạt động xây dựng cơ bản sẽ được tính là chi phí hợp lý tại doanh nghiệp trong khi đáp ứng đủ điều kiện

  • Doanh nghiệp góp đủ số vốn theo tiến độ còn thiếu
  • Khoản chi về vay phải phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiêp

Tại Chuẩn mực kế toán số 16 quy định về chi phí lãi vay vốn hóa như sau:

“Ghi nhận chi phí đi vay

...07. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dụng hoặc sản xuât tài sản dở dang được tỉnh vào giá trị của tài sản đó (được vôn hoá) khi có đủ các điêu kiện quy định trong chuân mực này.

  1. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dụng hoặc sản xuât tài sản dở dang được tính vào giả trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay được vỏn hoá khi doanh nghiệp chăc chăn thu được lợi ích kinh tê trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đảng tin cậy.

Thời điểm bắt đầu vốn hoá

...13. Von hoá chi phỉ đi vay vào giá trị tài sản dở dang được hắt đầu khi thoả mãn đồng thời các điểu kiện sau:

  • Các chi phí cho việc đầu tư xây dụng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đâu phát sinh;
  • Các chi phỉ đi vay phát sinh;
  • Các hoạt động cần thiết ti'ong việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành.

Tạm ngừng vốn hoá

...16. Việc vổn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đâu tư xây dựng hoặc sản xuât tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đỏ ỉà cân thiêt.

  1. Việc vốn hoá chi phí đi vay được tạm ngừng ỉạỉ khi quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn một cách bát thường. Khi đó chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận ỉà chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ cho đến khỉ việc đâu tư xây dựng hoặc sản xuât tài sản dở dang được tiêp tục.

Chấm dứt việc vốn hoá

...18. Việc vốn hoá chì phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuât, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

...21. Một khu thương mại bao gồm nhiều công trình xây dựng, mỗi công trình có thế sử dụng riêng biệt thì việc von hoá sẽ được châm dứt đôi với von vay dùng cho từng công trình riêng biệt hoàn thành. Tuy nhiên, đôi với xây dựng một nhà máy công nghiệp gôm nhiêu hạng mục cóng trình trên một dâv chuyên thì việc vón hoá chỉ châm dứt khi tât cả các hạng mục công trình cùng được hoàn thành.

Như vậy, theo quy định về thuế và kế toán, phần chi phí lãi vay của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được xác định nhằm tăng nguyên giá của tài sản trong quá trình đầu tư xây dựng. Doanh nghiệp sẽ đưa chi phí vào nguyên giá của tài sản để thực hiện trích khấu hao theo quy định. Trường hơp tài sản đã đi vào sử dụng thì phần chi phí này được trong kỳ khi tài sản được hoàn thành và đi vào hoạt động.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xác định tỷ giá hối đoái để hạch toán cho doanh nghiệp

Cách xác định tỷ giá hối đoái để hạch toán cho doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo