Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/06/2015 5 phút đọc

Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 có nhiều chính sách mở hơn cho doanh nghiệp, trong đó bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.
Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Quy định trước:

Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.3 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ như sau:

2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Theo quy định trên thì:

- Doanh nghiệp phải tự xây dựng quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

- Định mức phải được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất và lưu tại doanh nghiệp.

- Nếu một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Quy định mới tại Thông tư 96/2015/TT-BTC

Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

Như vậy, theo quy định này thì:

- Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất.

- Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phícác chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức.

Quy định này tại Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

Mời các bạn xem thêm Chi phí tiền điện nước khi doanh nghiệp đi thuê địa điểm không phải lập bảng kê?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế – Tuần 4 T06/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế – Tuần 4 T06/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo