Ủy quyền cho cá nhân ký thay các hồ sơ của doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/12/2014 5 phút đọc
Khi giám đốc doanh nghiệp đi công tác nước ngoài làm thế nào để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Giám đốc có được ủy quyền cho nhân viên ký thay mình không?

Theo Điều 16 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, pháp luật quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1, 2 quy định về giao dịch với cơ quan thuế như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.

2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

- Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.”

Căn cứ theo quy định trên thì giám đốc có thể ủy quyền cho cấp dưới kí thay các văn bản thì

* Đối với các văn bản trong doanh nghiệp

- Văn bản uỷ quyền, hoặc hợp đồng uỷ quyền cho nhân viên mà Giám đốc lựa chọn, ghi rõ thông tin cá nhân của bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền.

- Trong nội dung uỷ quyền cần ghi rõ phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền có chữ ký của hai bên

- Lưu văn bản ủy quyền này tại doanh nghiệp

* Đối với các giao dịch với cơ quan thuế

- Văn bản uỷ quyền, hoặc hợp đồng uỷ quyền cho nhân viên mà Giám đốc lựa chọn, ghi rõ thông tin cá nhân của bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền.

- Trong nội dung uỷ quyền cần ghi rõ phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền có chữ ký của hai bên

- Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo