Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng theo luật kế toán 2015
Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng theo luật kế toán 2015

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
  • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
  • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật kế toán năm 2015 còn có các quyền sau đây:

  • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
  • Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
  • Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;
  • Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: kế toán trưởng, trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng, trách nhiệm của kế toán trưởng trước pháp luật, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, quyền và nghĩa vụ của kế toán trưởng

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo luật kế toán năm 2015

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo