Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Và để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 02/TNDN theo thông tư 156:

Tải mẫu Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Lập Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản
Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Bên cạnh các thông tin công ty và Dịch vụ Đại lý thuế, Người nộp thuế cần điền thêm các thông tin sau:

Chỉ tiêu [25]: Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Chỉ tiêu [26]: Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này = [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32]

Chỉ tiêu [27]: Giá vốn của đất chuyển nhượng

Chỉ tiêu [28]: Chi phí đền bù thiệt hại về đất

Chỉ tiêu [29]: Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

Chỉ tiêu [30]: Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

Chỉ tiêu [31]: Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Chỉ tiêu [32]: Chi phí khác

Chỉ tiêu [34] Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này

Chỉ tiêu [33]: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản = [25] – [26] , kiểm tra nếu [33] < =0 thì không cho nhập chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35] = 0

Chỉ tiêu [35]: Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản = [33] * [34]

Chỉ tiêu [36] Thuế suất thuế TNDN  (22%)

Chỉ tiêu [37] Thuế TNDN phải nộp

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Hình thức và trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp