Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/10/2015 3 phút đọc

Sau khi các nhân thực hiện nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân của mình tại bộ phần một cửa thì sau bao lâu, cơ quan thuế có câu trở lại cho các cá nhân. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân để những cá nhân có như cầu được biết.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ quy định trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế: “3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế a) Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế…” Vậy, theo quy định thì sau thời gian là 6 ngày, cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm giải quyết giúp doanh nghiệp bạn khi các cá nhân thực hiện nộp đủ hồ sơ xin hoàn thuế TNCN cho cán bộ quản lý thuế.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo