Home » Tag Archives: Thủ tục hành chính

Tag Archives: Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục đăng ký huỷ …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục về báo cáo mất tem …

Xem thêm »

Những thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Những thủ tục về quyết toán tem rượu theo mới nhất theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Những thủ tục về quyết toán tem …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục về báo cáo tình hình …

Xem thêm »

Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì việc đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm hoặc Mua tem rượu cần có những thủ tục hành chính gì? Đại lý …

Xem thêm »

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính. Theo đó có …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí. Theo đó, kể từ lần phát hành Biên lai thu phí, lệ phí lần thứ hai trở đi, nếu không thay đổi mẫu Biên lai thu phí, …

Xem thêm »

Thủ tục về Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của …

Xem thêm »

Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền …

Xem thêm »

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí, có những thủ tục gì. Đại lý thuế Công …

Xem thêm »