Home » Tag Archives: Luật kế toán

Tag Archives: Luật kế toán

Quản lý nhà nước về kế toán theo luật kế toán 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số Quản lý nhà nước về kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau: Quản …

Xem thêm »

Đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung …

Xem thêm »

Những trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung …

Xem thêm »

Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng …

Xem thêm »

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó …

Xem thêm »

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 …

Xem thêm »

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo …

Xem thêm »

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội …

Xem thêm »

Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung …

Xem thêm »

Quy định mới về Dịch vụ làm kế toán và Dịch vụ thuê kế toán trưởng

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Quy định mới về Dịch vụ làm kế toán và Dịch vụ thuê kế toán trưởng theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. …

Xem thêm »