Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/05/2017 7 phút đọc

Trường hợp giám đốc vắng mặt hoăc sắp đi công tác mà cần phải ký trên hóa đơn hoặc các hồ sơ khai thuế thì kế toán sẽ phải xử lý trường hợp này như thế nào? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế

Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế
Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế

Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành một sô điều của Luật Quản lý thuê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; quy định về việc giao dịch vói cơ quan thuế như sau:

Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế

1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình kỷ thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách Việc giao ký thay phải được quy định bằng vãn bản và lưu tại doanh nghiệp.

2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp ỉuật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp dưới ký thừa uỷ quyền các vãn hản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

- Người nôp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tể chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lỷ thuế thực hiện theo khoản 3 Điều nàyj được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải cỏ văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vỉ uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cũng văn bản, hồ sơ giao dịch lân đầu trong khoảng thời gian ủy quyển.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tại Điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập như sau:

Điền 4. Nội dung trên hóa đơn đã Lập

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn. ”

- Tại Khoản 2 Điều 16 quy định về việc lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

"2. Cách lập một sổ tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

“đ) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trường hơp thủ trưởng đơn vi không ky vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giây ủy quyền của thủ trưởng đơn vi cho người trưc tiêu bán ky, ghi rõ ho tên trên hóa đơn và đóng dâu của tố chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì người đại diện theo pháp luật của người nộp thuê có thê uỷ quyên cho cấp dưới ký thừa uỷ quyên các văn bản, hô sơ giao dịch với cơ quan thuê. Văn bản uỷ quyên phải quy đinh cụ thê thời hạn, phạm vi uỷ quyên. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lân đâu ưong khoảng thời gian uỷ quyên

>>>> Theo đó, trường hợp giám đốc không thể ký trên các văn bản thuế hoặc hóa đơn thì có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thay mặt giám đốc thưc hiện và ký trên tất cả các hồ sơ thuế (Ví du: Thông báo phát hành hóa đơn, Công văn thuế, biên bản thuế,.......)

Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hồ sơ chi phí nghỉ mát cho nhân viên mới nhất

Hồ sơ chi phí nghỉ mát cho nhân viên mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo