Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 13 phút đọc

Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200. Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời có nhiều thay đổi so với Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Do đó hệ thống báo cáo tài chính của theo Thông tư 200 cũng có nhiều thay đổi. Vậy doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính như thế nào nhất là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Để lập được báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì mọi người cần phải biết nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

11 Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200

Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200
 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 1

- Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất,

- Doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp.

- Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 2

- Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn khi:

+ Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và

+ Không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 3

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo quy định của chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ":

- Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính;

- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền;

- Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 4

Doanh nghiệp được trình bày luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 5

Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:

- Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản;

- Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn như: Mua, bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; Các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn hạn khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 6

- Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 7

Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

- Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 8

Các khoản mục sau phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng trên Bảng Cân đối kế toán như:

+ Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và

+ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ,

+ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 9

- Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 10

Doanh nghiệp đi vay để thanh toán thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (tiền vay được chuyển thẳng từ bên cho vay sang nhà thầu, người cung cấp mà không chuyển qua tài khoản của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp vẫn phải trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

- Số tiền đi vay được trình bày là luồng tiền vào của hoạt động tài chính;

- Số tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc trả cho nhà thầu được trình bày là luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư tùy thuộc vào từng giao dịch.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 11

Nếu doanh nghiệp phát sinh khoản thanh toán bù trừ với cùng một đối tượng, việc trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo nguyên tắc:

- Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại trong cùng một luồng tiền thì được trình bày trên cơ sở thuần tức là chênh lệch giữa các khoản thanh toán đó.

- Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại trong các luồng tiền khác nhau thì doanh nghiệp không được trình bày trên cơ sở thuần mà phải trình bày riêng rẽ giá trị của từng giao dịch.

 1. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200: Nguyên tắc 12

Đối với luồng tiền từ giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ và các giao dịch REPO chứng khoán:

- Bên bán trình bày là luồng tiền từ hoạt động tài chính;

- Bên mua trình bày là luồng tiền từ hoạt động đầu tư.

Mời các bạn xem Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không? Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48 Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hóa đơn không có dấu của người bán có hợp lệ hay không

Hóa đơn không có dấu của người bán có hợp lệ hay không

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo