Hóa đơn không có dấu của người bán có hợp lệ hay không

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 4 phút đọc

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn nhận được một tờ hóa đơn từ phía khách hàng mà trên hóa đơn không có dấu của doanh nghiệp người bán thì hóa đơn đó có bị loại hay không? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Hóa đơn không có dấu của người bán có hợp lệ hay không đối với các doanh nghiệp khác như sau:

Quy định Hóa đơn không có dấu của người bán có hợp lệ hay không

Hóa đơn không có dấu của người bán

Căn cứ tiết b, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51 /2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội đung băt buộc:

“Đối với doanh nghiệp sử dụng hỏa đơn với so lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuê, căn cứ đặc điêm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bản hàng, cách thức lập hỏa đơn của doanh nghiệp vờ trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuê xem xét và có văn bản hướng dân hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán ”

Kết luận

Theo đó, những trong một số trường hợp doanh nghiệp nhận được hóa đơn không có dấu của người bán thì tờ hóa đơn sẽ hợp lệ nếu Doanh nghiệp người bán được Cơ quan quản lý thuế trực tiếp cho phép sử dụng hóa không ko cần có dấu của người bán. Và tờ hóa đơn đó vẫn được kê khai GTGT như bình thường. Tuy nhiên, doanh nghiệp người bán phải trình được giấy tờ có liên quan về việc cho phép sử dụng Hóa đơn không có dấu của người bán của cơ quản lý thuế

Mời các bạn tham khảo một số bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo