Người lao động khi mang thai phải nghỉ trước khi đóng đủ 6 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/06/2015 4 phút đọc

Người lao động có sức khỏe yếu phải nghỉ sinh trước khi sinh con mà thời gian đó người lao động chưa đóng đủ 6 tháng. Vậy người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

20150108112458-a3

Căn cứ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 157 quy định về nghỉ thai sản như sau:

“1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Như vậy:

- Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

- Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 31 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm

xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở

lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy:

- Theo quy định người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

- Nếu người lao động phải nghỉ việc dưỡng thai thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên và phải đóng từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Kết luận:

- Người lao động được nghỉ trước khi sinh con tối đa không quá 6 tháng.

- Người lao động nếu không đóng đủ bảo hiểm 6 tháng vẫn được hưởng chế độ thai sản

Nếu thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

+ Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp chi tạm ứng lương có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Doanh nghiệp chi tạm ứng lương có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo