Mức chi tiền đồng phục cho nhân viên mới nhất năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/08/2015 7 phút đọc

Doanh nghiệp có những khoản chi trang phục cho người lao động những khoản chi này có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì mức chi trang phục tính vào thu nhập chịu thuế là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

Mức chi tiền đồng phục cho nhân viên mới nhất năm 2015
Mức chi tiền đồng phục cho nhân viên mới nhất năm 2015

Quy định về mức chi tiền đồng phục cho nhân viên

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ quy định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công như sau:

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2015/TT-BTC như sau:

“2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.”

Kết luận

Căn cứ theo các quy định trên thì những khoản chi về trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nếu các khoản chi nằm trong các mức khống chế như sau:

- Khoản chi bằng tiền mặt thì không vượt quá 5 triệu đồng.

- Khoản chi bằng hiện vật thì không khống chế mức chi và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Nếu doanh nghiệp chi bằng tiền và hiện vật thì khoản chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng và bằng hiện vật thì không khống chế và doanh nghiệp không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu khoản chi đó theo quy định này.

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp có khoản chi trang phục cho người lao động là 4 triệu đồng/ năm. Thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp B có khoản chi trang phục cho người lao động là 7 triệu đồng/ năm.

Doanh nghiệp không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động là 5 triệu đồng/ năm. Phần chi vượt quá 5 triệu đồng là 7 – 5 = 2 triệu đồng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ 3:

Doanh nghiệp C có khoản chi trang phục cho người lao động bằng tiền là 7 triệu, bằng hiện vật là 26 triệu có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Doanh nghiệp không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động là 5 triệu chi bằng tiền và 26 triệu chi bằng hiện vật.

Phần chi bằng tiền vượt quá 5 triệu đồng là 7 – 5 = 2 triệu đồng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ

Những khoản chi phí bị khống chế năm 2015

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo