Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT theo thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/09/2013 4 phút đọc

Đối với các doanh nghiệp khi muốn sử dụng cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc chuyển đổi thuế giá trị gia tăng thì phải nộp bản đăng ký phương pháp tính thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT để bạn đọc có thể đăng ký cho doanh nghiệp mình cũng như phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)………………. Tên người nộp thuế: ................................................................................................ Mã số thuế: ........................................................................................................ Địa chỉ: .............................................................................................................. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ........................................................................................................................... Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ………………. Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm..... Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan. Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mời các bạn xem thêm: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo thông tư 156 tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo