Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ……………………………………........................................................... [07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ................................................... [09] Điện thoại:………………..[10] Fax:.........................[11] Email: ......................... [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………............................................. [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. [15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ................................................. [17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .............................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:....................................... Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. Các bạn có thể download: Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/KK-BHĐC, Mẫu số 01/KK-BHĐC Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 24/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 24/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 02/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo