Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 15/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ……………………………………........................................................... [07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ................................................... [09] Điện thoại:………………..[10] Fax:.........................[11] Email: ......................... [12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………............................................. [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. [15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ................................................. [17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .............................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:....................................... Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. Các bạn có thể download: Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/KK-BHĐC, Mẫu số 01/KK-BHĐC Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 24/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 24/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo