Hướng dẫn lập hóa đơn cho hàng khuyến mãi

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/01/2017 7 phút đọc

Nếu doanh nghiệp có phát sinh việc tặng kèm hàng khuyến mãi cho khách hàng thì cách thức lập hóa đơn sẽ được thực hiện như thế nào? Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký đúng theo quy định hàng khuyế mãi thì việc lập hóa đơn có điều gì thay đổi

Hướng dẫn lập hóa đơn cho hàng khuyến mãi huong-dan-cach-viet-hoa-don-hang-khuyen-mai-moi-nhat-tct

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định về giá tính thuế:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá'trị gia tăng (GTGT) quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ Khoản 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sừa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT- BTC:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường họp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”.

Căn cứ Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4'Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoả, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biểu, tặng đôi với tô chức kê khai, nộp thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật vê thương mại thì phải.lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và sô lưọng hàng hoá, ghi rõ là hàngMĩựỷến Tĩyặvquảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đon bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.

Trường họp Công ty theo trình bày đã đăng ký với Sở Công Thương chương trình khuyến mại cho và tặng hàng mẫu cho khách không thu tiên thì khi xuât hàng mẫu cho và tặng khách hàng theo chương ữình đã đăng ký Công ty phải lập hoá đơn giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0), dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn chuyển số dư tài khoản theo thông tư 133 năm 2016

Hướng dẫn chuyển số dư tài khoản theo thông tư 133 năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo