Hướng dẫn chuyển số dư tài khoản theo thông tư 133 năm 2016

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 8 phút đọc

Với việc Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế hoàn toàn cho Quyết định 48 kể từ thời điểm 01/01/2017, Vì vậy sau khi thưc hiện Báo cáo tài chính, kế toán sẽ cần phải thực hiện chuyển số dư để bắt đầu theo dõi cho kỳ kế toán mới. Đại lý thuế Công Minh xin trao đổi cách chuyển số dư Tài khoản theo thông tư 133 năm 2016 như sau

Hướng dẫn chuyển số dư tài khoản theo thông tư 133 năm 2016

Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC
STT Số dư của Tài khoản (Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC) Chuyển sang theo dõi tại các TK (Theo TT 133/2016/TT-BTC)
1 Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 - Nếu Vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho: Kế toán chuyển số dư cuối kỳ 2016 thành số dư đầu kỳ 2017 các TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 - Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa. - Nếu vàng bạc, đá quý, kim khí quý không được phân loại là hàng tồn kho: Kế toán chuyển số dư cuối kỳ 2016 thành số dư đầu kỳ 2017 của TK 2288 - Đầu tư khác.
2 Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)
3 Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 242 - Chi phí trả trước
4 Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
5 Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229 Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);
6 Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính
7 Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược
8 Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 - Chi phí phải trả Chuyển thành SDĐK của TK 352 - Dự phòng phải trả (chi tiế
Trên đây là cách thực hiện của việc thay đổi cho kỳ bao cáo mới. Chúc các bạn thành công Mời các bạn them khảo thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo