Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/05/2017 9 phút đọc

Đối với việc kế toán quên chưa thực hiện kê khai hóa đơn GTGT trong kỳ thì sẽ đươc hiện bổ sung vào thời điểm nào và những lưu ý khi kê khai bổ sung là gì? Đại lý thuế Công Minh xin lưu ý một điểm như sau

1. Kê khai bổ sung những hóa đơn bỏ sót.

Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót
Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định sthuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ b sung trước khi cơ quan thuế công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế ti trụ sở người nộp thuế.”

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong t khai thuế và nộp đủ các chứng từ; tài liệu quy định trong h sơ khai thuế với cơ quan quản thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hsơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

Theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Theo quy định trên, những hóa đơn đầu vào bỏ sót được quy định như sau:

  • Được kê khai bổ sung vào kỳ sau
  • Được kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra tại DN
Trường hợp phát hiện ra sai sót dẫn đến phát sinh số thuế GTGT phải nộp, kê toán có thể thực hiện kê khai bổ sung các hóa đơn bị bỏ sót trong kỳ vào kỳ kê khai sai để có thể làm giảm số thuế phải nôp hoặc không phải nộp thuế GTGT

2. Được kê khai bổ sung những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã kiểm tra, thanh tra thuế.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“Khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện h sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Theo quy định trên, những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được kiểm tra, thanh tra, vẫn được kê khai bổ sung, nếu:

  • Phát hiện những sai sót mới
  • Nguyên nhân sai sót phù hợp với việc kê khai bổ sung

Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân

Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo