Công văn 67151/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 12 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 67151/CT-HTr trả lời Công ty TNHH VietDutch Property giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 67151/CT-HTr

Nội dung Công văn 67151/CT-HTr

Kính gửi: Công ty TNHH VietDutch Property

Trả lời công văn số 02/CV-VD ngày 14/09/2015 của Công ty TNHH VietDutch Property, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT và thuế thu nhập^ cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13* và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

+ Tại khoản 3, Điều 11 quy định như sau:

“Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số lll/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hỉện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một sỗ đỉều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định chì tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi là Thông tư số 111/2013/TT-BTC) như sau:

Sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 qui định về thu nhập từ tiền lương, tiền công.

“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng ỉao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Qưỹ hưu M tự nguyện cho người lao động:

Trường hợp người sử dụng ỉao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích ỉữy về phỉ bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hỉêm tại Việt Nam) thì khoản tiên phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cả nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không cổ tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hỉểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiếm tử kỳ (không bao gồm sàn phẩm bảo hiềm tử kỳ có hoàn phí), ... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phỉ tích ỉữy từ việc tham gia bảo hỉểm, ngoài khoản tiền bảo hiếm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp hảo hiểm trả””.

+ Tại khoản 2, Điều 14 quy định như sau:

“Điều 14. Sửa đổi, bồ sung Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

Sửa đổi, hổ sung khoản 6 Điều 7.

“6. Cấn cứ tỉnh thuế đổi với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc ỉà khoản tiền phỉ tích ỉuỹ mua bảo hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm him trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác do người sử dụng ỉao động mua hoặc đổng góp cho người lao động và tỷ ỉệ khâu trừ 10%.

Trường hợp người sử dụng ỉao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm him trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác cỏ tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thành ỉập và hoạt động theo quy định của pháp ỉuật Việt Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế khi người sử dụng ỉao động mua bảo hiểm. Đen thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ ỉệ 10% trên khoản tiền phí tích lụy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Trường hợp khoản phí tích ỉuỹ được trà nhiều ỉần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng ỉần trả tiền phí tích luỹ...

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quỵ định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 1.19/20’14/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

“Điều 4. Sửa đẻi, bỏ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tạỉ Khoản 2 Điều ố Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư sỗ 15Ỉ/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khỉ xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30, Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chỉ sau:

Khoản chi có tính chất phúc ỉợi chi trưc tiếp cho người ỉao đồng như: chi đám hiếụ, hỷ của bản thân và gia đình người ỉao động; chỉ nghỉ mát, chỉ hỗ trợ điều trị; chỉ ho ừợ bổ sung Men thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình ngươi ỉao động bị ảnh hưởng bởi thiên taì, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người ỉao động có thành tích tốt trong học tập; chi hô trợ chỉ phí đi ỉạỉ ngày lễ, tết cho người lao động; chỉ bảo hiểm tai nạn, bảo hiếm sức khỏe, bảo hiếm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người ỉao động hướng dân tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người ỉao động hướng dẫn tạỉ điểm 2.11 Điểu này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tong số chỉ có tỉnh chất phúc lợỉ nêu trên khôm quá 01 tháng lương bình quân thưc tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ ngày 01/01/2015 Công ty ký hợp đông với Công ty Bảo hiêm đê mua bảo hiêm sức khoẻ cho người lao động thì:

+ Khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe và không có tính tích lũy về phí bảo hiểm mà Công ty mua cho người lao động thì khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

+ Khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe và có tính tích lũy về phí bảo hiểm mà Công ty mua cho người lao động thì khoản chi phí này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Đối với khoản tiền Công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nhưng tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty chi mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình người lao động thì không thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải Công văn 67151/CT-HTr

Công văn 67151/CT-HTr Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 67060/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Công văn 67060/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo