Công văn 67060/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 8 phút đọc

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 67060/CT-HTr trả lời Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 67060/CT-HTr

Nội dung Công văn 67060/CT-HTr

Kính gửi: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Địa chỉ: 220 đường Lảng, Q.ĐốngĐa, TP Hà Nội MST: 0103002792

Trả lời công văn số 215/ĐTCB-TCHC ngày 28/8/2015 của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (sau đây gọi tắt là Trường) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

“b) Tỷ lệ% để tỉnh thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1 %;

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

Sản xuất■ vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng cổ bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

Hoạt động kinh doanh khác: 2%’\

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hương dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“+ Đỗi với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãỉ tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đoi với kinh doanh hàng hóa: 1 %.

+ Đối với hoạt động khác: 2%

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định đối tượng được tạo hóa đơn tự in.

+ Tại Khoản 1 Điều 8 quy định đối tượng được tạo hóa đơn đặt in.

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ.

+ Tại Khoản 6 Điều 10 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Người nộp thuế nộp hổ sơ khai thuê, phỉ, lệ phí và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại cơ quan thuê quản lý trực tiêp... ”,

+ Tại Khoản 5 Điều 11 quy đinh khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

+ Tại Khoản 6 Điều 12 quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ.

+ Tại Điều 9 quy định thay đổi, bổ sung thông tin đãng ký thuế

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin.

Căn cứ công văn số 3424/STC-QLCS ngày 08/7/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội nêu rõ: “Số tiển thu được từ việc cho thuê tài sản, Trường phải hạch toán riêng và sử dụng để thanh toán các chi phỉ có ỉiên quan và thực hỉện nghĩa vụ tài chỉnh, thu nộp ngân sách các khoản thuế theo quy định của pháp luật, số tiền còn ỉạỉ được bổ sung vào quỹ phát trỉến hoạt động sự nghiệp của Trường”

Căn cứ các quy đinh ừên:

Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là đan vị sự nghiệp có thu, phát sinh doanh thu từ cho thuê một số hạng mục hội trường, căng tin, lớp học, sân thể thao...) thuộc trụ sở làm việc trong thời gian ngắn, không liên tục, chỉ hạch toán được doanh thu mà không hạch toán được chi phí của hoạt động cho thuê được kê khai, nộp thuế như sau:

về thuế GTGT áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và kê khai thuế theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về thuế TNDN áp dụng theo khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và kê khai thuế TNDN theo Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính.

Trường phải nộp mẫu 08-MST theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 06/11/2013 của Bộ Tài chính để bổ sung thông tin các loại thuế phải nộp gồm: thuế GTGT, TNDN, Môn bài trên ứng dụng quản lý thuế tập trung của cơ quan thuế. Việc sử dụng hóa đom Trường nghiên cứu theo Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 8; Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính để áp dụng.

Tải Công văn 67060/CT-HTr

Công văn 67060/CT-HTr Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4288/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4288/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo