Công văn 614/TCT-CS về trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 614/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề vvề trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa được niêm yết. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 614/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 365/2015/VNDS-KT ngày 25/12/2015 của Công ty cô phân chứng khoán VNDirect vê xử lý vi phạm pháp luật vê thuê đôi với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết. về vấn đề này, sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế thì hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế bao gồm: "3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền ứìuế được hoàn".

- Tại khoản 2 Điều 109 Luật quản lý thuế quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: "2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thấm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế".

- Tại Thông tư số ll/2000/TT-BTC ngày 01/02/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn.

- Tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tốn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

- Tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán trừ những khoản trích lập dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tại Điều 7 Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối vói công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hướng dẫn về dự phòng giảm giá chứng khoán.

Căn cứ quy định nêu trên, tại thời điếm năm 2013, do quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết (OTC) của công ty chứng khoán tại thời điếm này (Thông tư 228/2009/TT-BTC, Thông tư 100/2004/TT-BTC, Thông tư 11/2000/TT-BTC) chưa cụ thể nên công ty chứng khoán đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, công ty đã nộp đầy đủ số tiền thuê thiêu vào NSNN thì công ty không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC.

Từ năm 2014, việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Tải Công văn 614/TCT-CS

Công văn 614/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo