Chi phí mua bánh trung thu có được tính chi phí được trừ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/09/2015 10 phút đọc

Doanh nghiệp có khác khoản mua hàng để tặng cho người lao động cũng như tặng khách hàng. Vậy, Các khoản chi phí mua bánh trung thu năm 2015 được quy định như thế nào đối với doanh nghiệp khi tính xác định chi phí được trừ trong công thức tính thuế Thu nhập doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

Chi phí mua bánh trung thu
Chi phí mua bánh trung thu

Quy định về chi phí mua bánh trung thu

Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Như vậy khi doanh nghiệp mua bánh trung thu tặng khách hàng và người lao động thì doanh nghiệp phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Giá tính thuế GTGT trên hóa đơn được quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Theo quy định trên thì giá tính thuế GTGT đối với bánh trung thu doanh nghiệp dùng để cho, biếu, tặng khách hàng và người lao động trong công ty là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng và người lao động.

Thuế GTGT đầu vào của bánh trung thu mua để cho, tặng khách hàng thì được khấu trừ toàn bộ do phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định tại Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Chi phí mua bánh trung thu có được tính vào chi phí được trừ không?

  • Đối với khoản chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng.

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Như vậy khoản chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu lần trở lên thì được tính vào chi phí được trừ mà không bị khống chế 15% chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, cho, biếu, tặng hàng hóa dịch vụ.....

  • Đối với khoản chi phí mua bánh trung thu tặng người lao động.

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

……

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định trên: Khoản chi phí mua bánh trung thu cho người lao động được tính vào chi phí được trừ tuy nhiên tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo