Home » Dịch vụ » Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ cung cấo nhân sự để giám sát tính tuân thủ và bảo đảm sự nghiệm ngặt

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

     Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai xót trong kế toán, vướng mắc trong hệ thống kế toán. Nội dung dịch vụ: Kiểm tra soát xét sổ sách và chứng từ kế toán; …

Xem thêm »
0989.258.233