1752/TCT-KK - Tính tiền chậm nộp thuế

haivtca Tác giả haivtca 12/05/2015 6 phút đọc
Công văn của Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1752/TCT-KK ngày 8/5/2015 v/v tính tiền chậm nộp thuế, trả lời Công văn số 537/CT-KKKTT ngày 31/01/2015 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa.
Tải Công văn số 1752/TCT-KK ngày 8/5/2015 v/v tính tiền chậm nộp thuế tại đây

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 1752/TCT-KK V/v tính tiền chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 537/CT-KKKTT ngày 30/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế của Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về thời hạn nộp thuế (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13):

“1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước...”.

Theo quy định trên, Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa có số thuế nộp thừa lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp tăng thêm do kê khai bổ sung của cùng loại thuế và cùng kỳ hạn nộp thuế thì Công ty không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế phát sinh tăng thêm do khai điều chỉnh, bổ sung; Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với phần vượt hơn của số thuế phát sinh tăng thêm so với số thuế nộp thừa của cùng loại thuế và cùng kỳ hạn nộp thuế.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa rà soát, điều chỉnh hạch toán số tiền chậm nộp cho Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa theo nguyên tắc nêu trên tại chức năng Xử lý quyết định/ Điều chỉnh các khoản nợ/ nộp thừa trên ứng dụng QLT hoặc chức năngXử lý quyết định/Cập nhật quyết định/ Điều chỉnh dữ liệu chuyển đổi trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS.

Tổng cục Thuế thông báo để cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Đại Trí

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước 1760/TCT-QLN - Miễn tiền nộp thuế

1760/TCT-QLN - Miễn tiền nộp thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo