Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác » Tổng hợp luật thuế môi trường

Tổng hợp luật thuế môi trường

Quy định về thuế môi trường được quy định trong thông tư: 152/2011/TT-BTC và thông tư 30/2013/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế môi trường để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 152/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường

  • Toàn văn nội dung Thông tư 152/2011/TT-BTC Tại đây

Thông tư 30/2013/TT-BTC – Hướng dẫn hoàn thuế Bảo vệ môi trường

  • Toàn văn nội dung Thông tư30/2013/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần thuế môi trường

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …