Thủ tục chuyển sổ BHXH khi công ty cũ nợ tiền bảo hiểm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Đối với các trường hợp công ty nợ tiền bảo hiểm của người lao động thì thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục chuyển sổ BHXH khi công ty cũ nợ tiền bảo hiểm

Thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội Thủ tục chuyển sổ BHXH khi công ty cũ nợ tiền bảo hiểm

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luât bảo hiểm số 71/2006/QH11, hàng tháng doanh nghiệp nơi người lao động làm việc có trách nhiệm trích tiền đóng BHXH trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động theo mức quy định để đóng vào quỹ BHXH, BHYT.

"a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;

b) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc;

c) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;

d) Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội;

đ) Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động;

e) Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 51 và điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này;

g) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;

i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp nơ tiền bảo đối với người lao động là vi phạm quy định của pháp luật về BHXH, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động về Bảo hiểm xã hội

Về thủ tục giải quyết, người lao động sẽ phải yêu cầu doanh nghiệp đóng bảo hiểm. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện quy định tại khoản này thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này theo điều 138 Luật bảo hiểm năm 2006.

Khi doanh nghiệp đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, cơ quan BHXH có căn cứ ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đối với bà theo quy định.

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời gian chế độ thai sản cho nam giới là bao lâu

Thời gian chế độ thai sản cho nam giới là bao lâu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo