Quy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 6 phút đọc

Sau khi các cơ quản lý bảo hiểm thực hiện thu tiền của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thì sẽ thực hiện quản lý tiền thu và chuyển lại cho cơ quan bảo hiểm phía trên. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Quy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

1. Hình thức đóng tiềnQuy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

1.1 Chuyển khoản:

Chuyển tiền đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

1.2 Tiền mặt:

  • Đơn vị, người tham gia nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
  • Trường hợp đơn yị, người tham gia nộp cho cơ quan BHXH thì trước 16 giờ trong ngày cơ quan BHXH phải nộp toàn bộ số tiền mặt đã thu của đơn yị, người tham gia vào tài khoản chuyên thu tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Hoàn trả

2.1 Các trường họp hoàn trả:

  • Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN.
  • Các trường hợp hoàn trả BHXH tự nguyện, BHYT.
  • Đơn vị chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu không thuộc trách nhiệm quản lý thu của cơ quan BHXH tỉnh, huyện theo phân cấp.
  • Số tiền đơn vị, cá nhân đã chuyển vào tài khoản chuyên thu không phải là tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.
  • Kho bạc hoặc ngân hàng hạch toán nhầm vào tài khoản chuyên thu.

2.2 Phân cấp thực hiện:

Cơ quan BHXH quản lý đơn vị, người tham gia thực hiện hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

2.3 Trình tự hoàn trả:

Hồ sơ đề nghị hoàn trả:

  • Trường hợp quy định tại Tiết a, b Điểm 2.1 Khoản này: đơn vị, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.
  • Các trường hợp còn lại: đơn vị hoặc ngân hàng, kho bạc có văn bản đề nghị.

Phòng/Tổ Quản lý 'thu phối hợp với Phòng/Tổ KH-TC xác định nguyên nhân, số tiền đã đóng thừa, số tiền chuyển nhầm, hạch toán nhầm vào tài khoản chuyên thu trình Giám đốc BHXH.

Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả (Mầu C16-TS), gửi 01 bản cho Phòng/Tổ KH-TC lưu và làm thủ tục chuyển tiền, gửi Phòng/Tổ Quản lý thu 01 bản. Trường hợp ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước hạch toán nhầm thì gửi 01 bản cho ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước đó để kiểm soát.

Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo