Home » Tin tức » Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Với các doanh nghiệp thực hiện tính và nộp thuế TNDN cho các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc 03-8/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải mẫu Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Lập phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc
Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Chỉ tiêu [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: lấy từ chỉ tiêu [D1] của tờ khai 03/TNDN

Chỉ tiêu [07] Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất

Chỉ tiêu [08]: Mã số thuế

Chỉ tiêu [09]: Cơ quan thuế trực tiếp quản lý:

Chỉ tiêu [10] – Tỷ lệ phân bổ:  “Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%”.

Chỉ tiêu [11], [12], [13], [14]: NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [15]: Tổng số thuế đã tạm phân bổ cả năm = [11] + [12] + [13] + [14]

Chỉ tiêu [16]: Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán = chỉ tiêu [5] * các dòng chỉ tiêu [10] tương ứng. Kiểm tra dòng tổng cột (16) phải bằng chỉ tiêu [5]

Cột [17] = [16] – [15]

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN

Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …