Home » Bài viết » Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..

2. Mã số thuế:

3. Quốc tịch: …

4. Địa chỉ:

5. Quận/huyện: ……………….. 6. Tỉnh/thành phố: ……………………………………………….

7. Điện thoại:………….… 8. Fax:……..……… 9. Email……………….……….

10. Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………

11. Mã số thuế:

12. Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

13. Quận/huyện: ………………. 14. Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

15. Điện thoại: ……………….. 16. Fax: …………………… 17. Email: …………………………

18. Hợp đồng đại lý thuế:………………………………………………………………………………..

 

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 14/KK-TNCN, Mẫu số 14/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [Hoàng Mai]

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng ĐỢT 2-2017 – Chuyên viên Phòng Dịch vụ Kế toán …