Home » Bài viết » Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..

2. Mã số thuế:

3. Quốc tịch: …

4. Địa chỉ:

5. Quận/huyện: ……………….. 6. Tỉnh/thành phố: ……………………………………………….

7. Điện thoại:………….… 8. Fax:……..……… 9. Email……………….……….

10. Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………

11. Mã số thuế:

12. Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

13. Quận/huyện: ………………. 14. Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

15. Điện thoại: ……………….. 16. Fax: …………………… 17. Email: …………………………

18. Hợp đồng đại lý thuế:………………………………………………………………………………..

 

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 14/KK-TNCN, Mẫu số 14/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …