Home » Bài viết » Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:

[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản):

[05] Mã số thuế (nếu có):

[06] Địa chỉ:

[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố:

[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:……………………………………ngày ………………………………………….

 

………

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156 / 2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/LPTB, Mẫu số 02/LPTB theo thông tư

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …