Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 5 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4276/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4276/TCT-CS

Nội dung Công văn 4276/TCT-CS

Tổng cục thuế thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên vướng mắc về doanh thu chuyển nhượng, thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2, 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nêu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miên thuê, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế đế kê khai nộp thuế riêng.

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điêu kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lỷ phế liệu, phê phâm của sản phâm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tỉêp đên doanh thu, chỉ phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiên gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. ”

- Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điểu kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đâu tư xác định ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án đẩu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điểu kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đẩu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phê phâm của sản pham thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá ỉỉên quan trực tiêp đến doanh thu, chỉ phỉ của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiên gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 2065/CT-KTT ngàỵ 25/8/2015 nêu trên, cụ thể: Khoản thu nhập từ hoạt động nhượng bán một phần máy móc thiết bị và thanh lý máy móc, thiết bị; tài sản giữa SEVT và SEV không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi thuế TNDN nên khoản thu nhập trên không được hưởng ưu đãi, SEVT phải kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất thuế TNDN thông thường.

Tải Công văn 4276/TCT-CS

Công văn 4276/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4274/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4274/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo