Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 5 phút đọc

Khi phát sinh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc chậm nộp của các đối tượng thì cơ cơ quản lý bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện tính tiền phạt chậm nộp như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015 theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015

1. Đơn vị đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm quá thời hạn theo quy định từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng bao gồm cả tiền lãi của các kỳ trước chưa nộp.Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015

2. Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng

3. Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

Lcdi = (Pcdi + Lcdi-1) X k (đồng) (1)

Trong đó:

  • Lcdi: tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đồng).
  • Pcdi: số tiền chưa đóng phải tính lãi tính tại tháng i (đồng), được xác định như sau:

Pcdi = Plki - Spsi

Trong đó:

  • Pllci: tổng số tiền phải đóng luỹ kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (nợ mang sang tháng tính lãi).
  • Spsi: số phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi i (số tiền phải đóng tính theo danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tháng trước liền kề tháng tính lãi hoặc của các tháng trước tháng liền kề tháng tính lãi trong phương thức đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần chưa quá hạn phải nộp).

Nếu Pcdi > 0 thì có nợ tính lãi, nếu Pcdi < 0 thì không có nợ tính lãi.

k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%/tháng):

  • Đối với BHXH bắt buộc thì k tính bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề do BHXH Việt Nam công bố chia cho Đối với mức lãi suất chậm đóng BHTN, BHXH Việt Nam có hướng dẫn riêng.
  • Đối với BHYT thì k tính bằng 02 lần lãi suất liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính lãi.

Lcdi-1: lãi chậm đóng chưa trả hết tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi.

4. Nội dung tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN quy định tại Điều này thực hiện đến hết ngày 31/12/2015. Từ ngày 01/01/2016, thực hiện theo văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn quản lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hướng dẫn quản lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo