Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Với doanh nghiệp chọn hình thức khai thuế TNDN theo doanh thu thì bắt buộc thực hiện mẫu 04/TNDN ban hành theo thông tư 156. Và để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu như sau:

Tải mẫu tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Lập Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu 04/TNDN
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu 04/TNDN

 Bên cạnh các thông tin công ty và Dịch vụ Đại lý thuế, Người nộp thuế cần điền thêm các thông tin sau:

Chỉ tiêu cột (2): Doanh thu tính thuế với dịch vụ

Chỉ tiêu cột (5): Doanh thu tính thuế kinh doanh hàng hóa

Chỉ tiêu cột (8): Doanh thu tính thuế hoạt động khác

Chỉ tiêu cột (3): Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu cột (6), Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu cột (9): Tỷ lệ (%)

Chỉ tiêu cột (4): Số thuế phải nộp = (2) * (3)

Chỉ tiêu cột (7): Số thuế phải nộp = (5) * (6)

Chỉ tiêu cột (10): Số thuế phải nộp = (8) * (9)

Chỉ tiêu cột (11): Số thuế phải nộp = (4) + (7) + (10)

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Hình thức và trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp