Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/08/2015 7 phút đọc

Doanh nghiệp thường xuyên có những khoản hỗ trợ cho người lao động của mình. Trong đó, Doanh nghiệp có những khoản chi cho người lao động như tiền cho đám hiếu hỉ. Những khoản chi: Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ khi tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Và khoản chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ
Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ

Đối với khoản chi đãm hiếu, hỉ được tính vào chi phí được trừ của kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định của Thông tư 151/2014/TT-BTC và năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Xác đinh Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…….

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định trên:

- Khoản chi đám hiểu hỉ cho người lao động và gia đình người lao động được tính vào chi phí được trừ.

- Tổng số chi phúc lợi cho người lao động không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

- Các chứng từ:

+ Khoản chi phúc lợi đó phải được quy định trong các hồ sơ như:

  • Quy chế tài chính.
  • Hợp đồng lao động
  • Thỏa ước lao động tập thể.

+ Các khoản chi đó phải có các chứng từ như phiếu chi có chữ ký của người lao động kèm theo các chứng từ như giấy đăng ký kết hôn, phiếu báo tử,….

Do vậy: Khoản chi đám hiếu hỉ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xác định Tiền cho đám hiếu hỉ có được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 5 bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau

“g.10) Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”

Như vậy:

- Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi cho đám hiếu, hỉ nếu phù hợp với quy định của công ty và phù hợp thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Nếu khoản tiền chi cho đám hiếu, hỉ nếu không phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thì tính vào thu nhập chịu thuế th u nhập cá nhân.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tỷ giá cho thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Tỷ giá cho thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo