Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCĐiều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, ........(tên người nộp thuế) phải nộp đầy đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp ......... (tên người nộp thuế) không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời gian gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. …(Tên người nộp thuế); Trưởng phòng…./Đội trưởng….(các phòng/đội có liên quan)chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ...... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/GHAN, Mẫu số 02/GHAN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo