Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/09/2013 4 phút đọc

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Hướng dẫn lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt
Hướng dẫn lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt
  Các chỉ tiêu cần quan tâm Ngoài việc điền thông tin vào trên phục lục, thì các chỉ tiêu cần điền như sau Cột (1) - STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng Cột (2) - Ký hiệu mẫu hóa đơn Cột (3) - Ký hiệu hóa đơn Cột (4) - Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định dạng dd/mm/yyyy
  • Đối với Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn không được lớn hơn ngày hiện tại
  • Đối với Hàng hóa chịu thuế 5% và 10% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế.
Cột (6) -Tên người mua : Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự Cột (7) -MST người mua : Cho phép NSD nhập tối đa 14 ký tự Cột (8) - Mặt hàng bán ra Cột (9) - Doanh thu chưa có thuế GTGT: Cột (10) - Thuế GTGT: Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống)
  • Dòng 1: Để trắng
  • Dòng 2: Bằng giá trị côt (9) * 0%.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.3
  • Dòng 3: Bằng giá trị côt (9) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000,
  • Dòng 4: Bằng giá trị côt (9) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng
0,01% và 100 000,
  • Dòng 5: Cho phép NSD nhập kiểu số
+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT(***) = Tổng cộng Cột (9) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4) + Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra (****) = Tổng cộng Cột (10) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4) Mời các bạn xem thêm Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt thông tư 156

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo