Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/06/2016 5 phút đọc

Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn VAT cho khách hàng (là cá nhân) phát hiện xuất sai thuế suất GTGT (không chịu thuế xuất sai thành chịu thuế GTGT). Tuy nhiên khách hàng đã làm mất hóa đơn. Trường hợp này Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai báo như thế nào, và hình thức phạt, mức phạt như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn \ử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đom đã lập:

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế
Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế

“Trường họp hóa đon đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

+ Tại Khoản 1 Điều 24 quy định xử lý trong trường họp mất, cháy, hỏng hoá đơn:

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đon đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính ỉ à ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng là cá nhân trong tháng 3/2016, đã kê khai thuế sau đó phát hiện sai sót về thuế suất (không chịu thuế ghi sai thành chịu thuế GTGT) thì Công ty và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản. Đồng thời Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh ghi giảm tiền thuế GTGT. Doanh nghiệp cũng không bị phạt hành chính về hành vi này

Mời các bạn xem thêm các bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hồ sơ điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu

Hồ sơ điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo