Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng thu ngoai tệ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/05/2016 9 phút đọc

Trường hợp nhiều doanh nghiệp thực hiên bán hàng online và thu về ngoai tệ thông qua tài khoản ngân hàng. khi khách nước ngoài mua chuyển tiền qua cổng thanh toán thì số tiền tự quy đổi sang VND về TK ngân hàng của công ty. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn như sau

Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng thu ngoai tệ

Căn cứ Khoản 13, Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/ƯBTVQH13 ngày 18/3/2013, quy định:
Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng thu ngoai tệ
Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng thu ngoai tệ

"13. Điều 22 được sửa đoi, bô sung như sau:

“Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hổi

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện băng ngoại hôi, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa

đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối như sau:

"Điều 5. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các nguôn thu vãng lai khác

Người cư trú cỏ nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc từ các nguồn thu vãng lai khác ở nước ngoài phải chuyến vào tài khoản ngoại tệ mở tại to chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng hoặc các chứng từ thanh toán, trừ một sô trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho phép giữ lại một phân hoặc toàn bộ nguôn thu ngoại tệ ở nước ngoài... "

-Căn cứ Điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định sổ 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đon bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

"e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tong sổ tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phân chữ ghi băng tiêng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam thẻo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bo tại thời điêm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá veri đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bổ tỷ giả.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hỏa, dịch vụ trong một sổ trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. "

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá, cụ thể:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đoi ngoại tệ ra đổng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chỉnh tại Thông tư sẻ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dân về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuê mở tài khoản.

Như vậy, Căn cứ các quy định nêu trên, Kể từ ngày 01/01/2015, trường họp Doanh nghiêp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định tại Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi lập hoá đơn, Công ty ghi tống số tiền thanh toán bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt và tỷ giá trên hoá đon theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?

Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo