Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế năm sai sót

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/06/2015 5 phút đọc

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi làm quyết toán thuế năm, doanh nghiệp phát hiện các sai sót thì doanh nghiệp phải điều chỉnh như thế nào?

Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế năm sai sót
Điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế năm sai sót

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 5, Điểm a quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).”

Căn cứ theo quy định trên:

- Thuế giá trị gia tăng:

+ Do không có tờ khai quyết toán thuế năm nên khi phát hiện tờ khai thuế GTGT bị sai sót doanh nghiệp phải kê khai bổ sung trực tiếp tại kỳ khai thuế phát hiện sai sót.

- Đối với các khoản thuế thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu doanh nghiệp chưa nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót và tổng hợp số liệu hồ sơ vào tờ khai quyết toán thuế năm.

+ Nếu doanh nghiệp đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm nên khi phát hiện sai sót doanh nghiệp chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Nếu doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp.

Tuy nhiên theo quy định tại Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 17 bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Căn cứ theo quy định trên thì từ quý IV/2014, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý nên khi làm quyết toán năm phát hiện sai sót doanh nghiệp chỉ phải khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách phân biệt nợ ngắn hạn và nợ dài hạn trên BCTC

Cách phân biệt nợ ngắn hạn và nợ dài hạn trên BCTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo