Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Để lập được hồ sơ khai thuế tiêu thu đặc biệt, người nộp thuế phải Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

Hướng dẫn lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

Bên cạnh các thông tin công ty và Dịch vụ Đại lý thuế, Người nộp thuế cần điền thêm các thông tin sau:

Chỉ tiêu [02]: Tên hàng hoá, dịch vụ

Chỉ tiêu [04]: Sản lượng tiêu thụ

Chỉ tiêu [05]: Doanh số bán (chưa có thuế GTGT)

Chỉ tiêu [06]: Giá tính thuế TTĐB

Chỉ tiêu [08]: Thuế TTĐB được khấu trừ

+ Nếu đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

  • Tất cả các Cột từ [3] đến cột [7] của phần I và II không cho nhập, đồng thời đặt lại giá trị cho các trường này bằng giá trị mặc định.

+ Nếu không đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

  • Nếu chỉ tiêu (không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ ) không được chọn mà có kê khai phần I, II thì các cột [5], [6] bắt buộc phải nhập, riêng phần III không bắt buộc nhập cột [5].
  • Cột [2] Tên hàng hóa dịch vụ
  • Các mặt hàng trong danh mục luôn hiển thị trong khoảng thời gian hiệu lực. Và mặc định nếu theo ngày mặc định của hệ thống thì sẽ là bộ danh mục mới nhất, được áp dụng trong kỳ hiệu lực hiện tại.
  • Không được phép nhập trùng hai mặt hàng giống nhau,

+ Cột [4] : Sản lượng tiêu thụ được nhập cả 2 số sau phần thập phân.

+ Các cột [5], [8] chỉ nhập các giá trị không âm.

Công thức tính toán

+ Cột [6]: Ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức Cột [6] = Cột [5]/(1 + Cột [7]), cho phép sửa nhưng không được lớn hơn Doanh số bán ( chưa có thuế GTGT). Giá trị trên cột [6] < Giá trị trên cột [5].

+ Cột [9] tính toán theo công thức ([9] = [6] * [7] – [8] ), kiểm tra nếu chỉ tiêu [09] < 0 thì cảnh báo đỏ trên cột chỉ tiêu [08] “Thuế TTĐB được khâu trừ (cột 8) không được lớn hơn tổng số thuế TTĐB đã điều chỉnh ([6] * [7] – [9])”.

+ Dòng tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của các cột (5), (6), (8), (9)

+ Dòng Tổng cột [5] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II + Chỉ tiêu III)

+ Dòng Tổng cột [6] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II)

+ Dòng Tổng cột [8] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II), kiểm tra giá trị này bằng tổng cột (7) phần II trên phụ lục 01_2/TTĐB + Dòng Tổng cột [9] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II).

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Khai thuế TNDN quý theo tỷ lệ doanh thu theo thông tư 156 Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 156

Hướng dẫn khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo