Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác (page 30)

Thuế khác

Thuế khác

Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/NTNN, Mẫu số 01/NTNN theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../ VPĐK ngày….tháng…….năm 201… của Văn phòng đăng ký quyền …

Xem thêm »

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: [04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): [05] Mã số thuế (nếu có): [06] …

Xem thêm »

Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [04] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………. [05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………… [06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ………………………………. [09] Điện thoại: ………………… [10] …

Xem thêm »

Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/PHLP, Mẫu số 02/PHLP theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TTĐB, Mẫu số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu …

Xem thêm »

Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TCN, Mẫu số 02/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TCN, Mẫu số 01/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 01/GHAN, Mẫu số: 01/GHAN ban hành theo Thông tư …

Xem thêm »