Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 30)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

mau-so-02-tcn-theo-thong-tu-so-26-2015-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TCN, Mẫu số 02/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

mau-so-01-tcn-theo-thong-tu-so-26-2015-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TCN, Mẫu số 01/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-ghan-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 01/GHAN, Mẫu số: 01/GHAN ban hành theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu số: 02/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-02-htqt-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 02/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số: 02/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 02/HTQT, Mẫu số: 02/HTQT ban …

Xem thêm »

Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-htqt-kem-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 01/HTQT, Mẫu số: 01/HTQT ban hành theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-3-vtnn-kem-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-3/VTNN, Mẫu số 01-3/VTNN theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-2-vtnn-kem-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-2/VTNN, Mẫu số 01-2/VTNN theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-1-vtnn-kem-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/VTNN, Mẫu số 01-1/VTNN theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-vtnn-ban-hanh-theo-thong-tu-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/VTNN ban hành …

Xem thêm »

Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-2-td-gtgt-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT, Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT phát hành kèm theo Thông tư số …

Xem thêm »