Home » Tin tức » Kế toán (page 10)

Kế toán

Kế toán

Tài khoản 217 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 217 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 214 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 214 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 157 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 157 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 156 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 156 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Các trường hợp hàng tồn kho bị âm và cách xử lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Đối với các doanh nghiệp trong loại hình thương mại thì việc hàng tồn kho bị âm là điều gần như không bao giờ tránh khỏi. Vậy thì khi nào doanh nghiệp để xảy ra trường hợp hàng tồn kho bị âm, ảnh hưởng của việc âm kho và cách …

Xem thêm »

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Các chi phí mua hàng, chi phí chế biến là các khoản chi phí làm tăng giá trị hàng tồn kho của hàng hóa trong quá trình nhập kho. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhiều mặt hàng với một giá trị của chi phí vận chuyển, chi …

Xem thêm »

Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Tương tự như kiểm kê quỹ tiền mặt, khi doanh nghiêp thực hiên kiểm kê hàng hóa phát hiện ra hàng hóa bị thiếu, kế toán cần ghi nhận tại thời điểm đó về hàng hóa. Vậy Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý như thế nào?  Đại lý thuế …

Xem thêm »

Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Khi thực hiện sổ sách kế toán, Quỹ tiền mặt luôn được theo dõi ở riêng và doanh nghiệp cần phải thực hiện kiểm tra hàng kỳ. Vậy quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt được thực hiện như thế nào? Trường hợp phát hiện thiếu hoặc thừa trong quỹ …

Xem thêm »

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai nhầm hóa đơn GTGT trong phần xóa bỏ thì có được điều chỉnh bổ sung lại. Và khi nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp có bị phạt hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nộp lại báo cáo …

Xem thêm »