Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 7 phút đọc

Đối với các doanh nghiệp muốn sử dụng bảo hiểm điện tử thì cần phải đăng ký giao dịch với cơ quan bảo hiểm. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau:

1. Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên I-VAN

  Đơn vị truy cập cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để lập và gửi trực tuyến Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg). Tổ chức I-VAN
 • Trong thời hạn 02 giờ, kế từ khi nhận được Tờ khai của đơn vị (mẫu 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg), Tổ chức I- VAN gửi Tờ khai đến cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.
 • Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho đơn vị.

Cơ quan BHXH

 • Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị (mẫu 04/ĐK- IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg), tự động kiểm tra các thông tin kê khai: tình trạng mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ thư điện tử ...và các thông tin của Tổ chức I-VAN. Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.
 • Trường họp không đủ điều kiện, gửi thông báo không chấp thuận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch BHXH điện tử cho Tổ chức I-VAN (mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định 528/).

2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Đơn vị
 • Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin trên Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, đơn vị truy cập vào tài khoản giao dịch BHXH điện tử của mình để lập và gửi Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN (mẫu 05/SĐ-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg) tại Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN;
 • Trường họp thay đổi Tổ chức I-VAN, đơn vị phải đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại Khoản 3 Điều này và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Tổ chức I-VAN
 • Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được Tờ khai của đơn vị (mẫu 05/SĐ-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ'TTg), gửi Tờ khai đến Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.
Cơ quan BHXH
 • Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai của đơn vị (mẫu 05/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg), tự động kiểm tra các thông tin kê khai của đơn vị, thông tin của Tổ chức I-VAN; cập nhật thông tin thay đổi, bổ sung.

3. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Đơn vị
 • Truy cập cổng giao dịch của Tổ chức I-VAN để lập và gửi Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu 06/NG-IVAN ban hành kèm theo Quyết đĩnh số 08/2015/QĐ-TTg).
 • Kể từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I- VAN do cơ quan BHXH gửi đến thông qua Tổ chức I-VAN, đơn vị thực hiện thủ tục BHXH bằng hồ sơ giấy.
Tổ chức I-VAN
 • Chuyển Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của đơn vị (mẫu OỐ/NG-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg) đến cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được Tờ khai.
 • Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho người sử dụng lao động.
Cơ quan BHXH
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Cơ quan BHXH gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN (mẫu 05/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này) đến đơn vị qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ cho đơn vị.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo