Dịch vụ kiểm toán nội bộ

     Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai xót trong kế toán, vướng mắc trong hệ thống kế toán.

Nội dung dịch vụ:

  • Kiểm tra soát xét sổ sách và chứng từ kế toán;
  • Lập báo cáo kiểm toán nội bộ;
  • Tư vấn điều chỉnh hoàn thiện số liệu kế toán;
  • Tư vấn công tác tài chính kế toán nội bộ.

 

Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp.

Tải mẫu đăng ký tại đây, hoặc đăng ký trực tuyến.

Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ