Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 9 phút đọc

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ toàn văn nôi dung Thông tư 133 năm 2016.

Nội dung Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tải Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bản PDF Tại đây

Bản word Tại đây

Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ
Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chếđộ kếtoán đặc thù.

Điều 3. Nguyên tắc chung 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thểlựa chọn áp dụng Chế độkếtoán doanh nghiệp ban hành theo Thông tưsố200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổsung hoặc thay thếnhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kếtoán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏcăn cứvào nguyên tắc kếtoán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kếtoán quy định tại Thông tưnày đểphản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tếphát sinh phù hợp với đặc điểm h oạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.

3. Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tưnày thì được áp dụng Thông tưnày cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chếđộ kếtoán phù hợp với quy định của pháp luật kểtừnăm tài chính kếtiếp.

.................................................................

CHƯƠNG II TÀI KHOẢN KẾTOÁN

Điều 11. Nguyên tắc kếtoán tiền

1. Kếtoán phải mở sổ kếtoán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính ra sốtồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do tổchức và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

3. Khi thu, chi tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định về chứng từkếtoán. Khi hạch toán tiền gửi ngân hàng phải có giấy b á o Nợ, giấy báo Có hoặc bảng sao kê của ngân hàng.

4. Kếtoán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kếtoán phải quy đổi ngoại tệra đồng tiền ghi sổkếtoán (đơn vịtiền tệkếtoán) theo nguyên tắc:

- Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷgiá giao dịch thực tế;

- Bên Có các tài khoản tiền được lựa chọn áp dụng tỷgiá ghi sổ bình quân gia quyền hoặc tỷ giá giao dịch thực tế.

Việc xác định tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền, tỷ giá giao dịch thực tếthực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tưnày.

5. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷgiá giao dịch thực tế đểhạch toán bên Có các tài khoản tiền, khoản chênh lệch tỷgiá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời tại thời điểm chi tiền hoặc ghi nhận định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời, nếu tại thời điểm c uối kỳ k ếtoán:

- Các TK tiền không còn sốdưnguyên tệ thì doanh nghiệp phải kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷgiá hối đoái phát sinh trong kỳ vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính của kỳ báo cáo.

- Các TK tiền còn sốdưn guyên tệ thì doanh nghiệp phải đánh giá lại theo quy định tại Điều 52 Thông tưnày.

6. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải đánh giá lại sốdư ngoại tệ theo tỷgiá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch. Việc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các TK tiền bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư này

........................................

Tag: Thông tư 133, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Chế độ kế toán

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo