Mẫu 02/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........ giữa ....(tên cơ quan thuế) ........ và .....(tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)................ Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm ..........., Tại: ......................................... Chúng tôi gồm: I. BÊN ỦY NHIỆM THU THUẾ: Cơ quan thuế: ........................................................................................................ Địa chỉ: .................................................................................................................. Điện thoại: ............................................................................................................. Số Tài khoản:......................................................................................................... Đại diện là: Ông (Bà) ............................ Chức vụ: ............................................... II. BÊN ĐƯỢC ỦY NHIỆM THU THUẾ: Tên tổ chức, cá nhân: ............................................................................................ Địa chỉ: .................................................................................................................. Điện thoại: ............................................................................................................. Số Tài khoản:......................................................................................................... Đại diện là: Ông (Bà) ............................ Chức vụ: ............................................... Hai bên tiến hành thanh lý hợp Hợp đồng ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........ giữa ...(tên của bên uỷ nhiệm thu) ........... và ...(tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)................ như sau: 1. Về thu nộp thuế a) ...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)............ đã tiến hành thu các khoản thuế (ghi rõ tên tất cả các loại thuế uỷ nhiệm thu)............ cho (tên của bên uỷ nhiệm thu) ............ trong thời gian từ ngày ....../....../......... đến hết ngày....../......./......... như sau: ............ Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/UNTH, Mẫu số 02/UNTH theo thông tư  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo