Mẫu 01/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC - Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; - Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; - Căn cứ Thông tư số ....../2013/TT-BTC ngày ..../...../2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; - Căn cứ các Luật thuế; Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên; Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm ................ Tại: ............................................................................................................... Chúng tôi gồm: I. BÊN ỦY NHIỆM THU THUẾ: Cơ quan thuế: ............................................................................................... Địa chỉ: ......................................................................................................... Điện thoại: .................................................................................................... Số Tài khoản:................................................................................................ Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: .......................................... II. BÊN ĐƯỢC ỦY NHIỆM THU THUẾ: Tên tổ chức, cá nhân: ................................................................................... Địa chỉ: ......................................................................................................... Điện thoại: .................................................................................................... Số Tài khoản:................................................................................................ Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: .......................................... Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng uỷ nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác (sau đây gọi chung là thuế) với những điều khoản như sau: ....... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/UNTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/UNTH, Mẫu số 01/UNTH theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/MTCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/MTCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo