Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Quyết định 528/QĐ-BHXH ban hành ngày 18 tháng 04 năm 2015 quy định về giao dịch bảo hiểm điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH như sau:

Các từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXHGiải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH

BHXH: là viết tắt của từ "bảo hiểm xã hội";

BHTN: là viết tắt của từ "bảo hiểm thất nghiệp";

BHYT: là viết tắt của từ "bảo hiểm y tế";

Người lao động: gọi chung cho người lao động cùng tham gia BHXH,

BHYT, BHTN và người chỉ tham gia BHYT theo quy định của Luật BHXH,

Luật BHYT, Luật Việc làm trừ những trường họp nêu cụ thể.

BHXH tỉnh: viết tắt của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

BHXH huyện: viết tắt của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Giải thích từ ngữ

a) Tài khoản giao dịch BHXH điện tử: là tài khoản do cơ quan BHXH cấp cho đơn vị để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

b) Hồ sơ BHXH điện tử bao gồm: Tờ khai và các tài liệu theo quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN ở dạng điện tử.

c) Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (dịch vụ I-VAN) là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua Tổ chức I-VAN sau khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.

d) Tổ chức I-VAN: là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

đ) Hệ thống quản lý thông tin: là hệ thống tự động tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử của đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN gửi đến; quản lý, xử lý thông tin nghiệp vụ trong Ngành BHXH theo quy định.

e) Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam là điểm truy cập duy nhất trên môi trường mạng, để liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ của BHXH Việt Nam mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng.

g) Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam là điểm truy cập duy nhất trên môi trường mạng của hệ thống công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam để nhận, truyền, lưu trữ thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với Tổ chức I-VAN.

h) Phần mềm kê khai là phần mềm hỗ trợ đơn vị kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam.

i) Quyết định số 1111/QĐ-BHXH: viết tắt của Quyết định số 1111/QĐ- BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

k) Quyết định số 1018/QĐ-BHXH: viết tắt của Quyết định số 1018/QĐ- BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dune tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo