Home » Bài đăng » Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT. Khi các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì lập mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì UBND phường, xã phải lập bảng kê khai danh sách những người đang tham gia bảo hiểm y tế để nộp lên cơ quan bảo hiểm theo mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Ủy ban nhân dân xã phải thống kê số người đang tham gia BHYT theo từng loại đối tượng trên địa bàn xã theo từng thôn, bản, tổ dân phố. Vào ngày cuối cùng của tháng nếu có tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế thì đơn vị phải lập bổ sung danh sách kê khai người đang tham gia BHYT. Ủy ban nhân dân xã sẽ căn cứ vào Danh sách kê khai hộ gia đình tham gia BHYT mẫu DK01 để tổng hợp và lập mẫu DK02.

Vậy mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn biểu mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015.

mau-dk02-danh-sach-ke-khai-nguoi-dang-tham-gia-bhyt
Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Tải tờ khai mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT tại đây

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …